Pronësia

  • KF “Shkëndija” Tetovë, si entitet juridiko-legal, është Shoqëri Aksionare në pronësi të plotë të entitetit juridik LD Sport, regjistruar në Regjistrin Qendror me nr. 6884792. LD Sport si asete të veta i mban të gjitha investimet kapitale, të drejtat dhe liçensat që lidhen me klubin. Brendi dhe Emblema e klubit janë gjithashtu asete nën mbrojtje dhe menaxhim të LD Sport.

    KF Shkëndija, Tetovë 2016